Return to site

Akupunktur innenfor det offentlige helsevesen ?

2007

Jeg siterer fra et brev fra Fylkesmannens kontor til Likningskontoret og pasient. Brevet er et svar på en klage, på et avslag, om fradrag for akupunkturbehandling under posten for store sykdomsutgifter.  Fylkesmannens kontor henviser avslaget til at fradrag kun gis dersom et tilsvarende tilbud ikke finnes innen det offentlige helsetilbud.

Sitat: ”på spørsmål om det offentlige har tilsvarende tilbud er det rimelig å svare ja. Både fysioterapeuter som har spesialisert seg i akupunktur og flere leger og sykepleiere som har utdanning i akupunktur, finnes i distriktet”. Sitat slutt.

 

Fylkesmannens kontor hevder altså at det i Oppland finnes et akupunktur tilbud innen den offentlige helsetjenesten.

Til dette er det å si at: det finnes  16  kvalifiserte aktører innen akupunktur i Oppland. (alle medlem av Norsk Akupunktur Forening, NAFO)  Noen av dem er fysioterapeuter , noen er sykepleiere, noen er ingen av delene og  en er  legeutdannet i utgangspunktet. 

 

Det finnes i tilegg et uvisst antall andre fysioterapeuter og leger som benytter seg av nåler i behandling. Disse har formodentlig kun et kort kurs i akupunktur (siden de ikke er medlem av NAFO, og dermed sannsynligvis ikke kvalifisert til det) og kan ikke regnes som kvalifiserte akupunktører.

 

Imidlertid kan man ikke ut fra dette hevde at det finnes et akupunktur tilbud innenfor det offentlige helsevesen, da akupunktur per dags dato ikke er ”godkjent” av Helse og Omsorgs Departementet som et autorisert offentlig helsetilbud, og derfor heller ikke av Trygdeetaten.

 

I henhold til lovverket skal derfor eventuell akupunkturbehandling utført av leger eller fysioterapeuter ikke gå innunder behandling refundert av trygdesystemet. Mao. de skal skille mellom fysikalsk/medisinsk  behandling på rekvisisjon og akupunkturbehandling som ikke går på rekvisisjon.

 

Noe annet ville være klart urimelig da akupunkturbehandlingens kvalitet ikke har noe relevans med hvorvidt utøveren er lege, fysioterapeut, sykepleier, eller annet i utgangspunktet. Det er akupunkturutdanningen som er det vesentlige i denne sammenhengen.

 

Konklusjon: det finnes ikke akupunktur innenfor det offentlige helsetilbud.

(med unntak av de jordmødrene på sykehusene som har kurs i spesifikk fødselsakupunktur.)

 

Det kan også opplyses at alle de nevnte 16 kvalifiserte NAFO medlemmene har tilnærmelsesvis samme utdannelse i akupunktur. .

 

Fra mine tid i styret i NAFO vet jeg at det er blitt søkt om autorisasjon for akupunktører 2 ganger hos HOD. Dessverre uten at dette har medført resultat.

Man må ut fra dette, samlet, kunne forvente likebehandling fra likningsmyndighetene og andre offentlige etater vedrørende eventuelle fradrag. Det finnes altså IKKE akupunktur innenfor det offentlige helsetilbud, selv om enkelte utøvere av akupunktur også har en funksjon innen det offentlige helsetilbud.

Skal noen skatteytere få fradrag for akupunkturbehandling bør alle få det, uavhengig av dette.  Det vesentlige i denne sammenhengen må være at akupunktøren er kvalifisert i akupunktur.